Noordwijk aan Zee

De algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Life Coach aan zee en haar cliënten voor wat betreft persoonlijke consulten. Een overeenkomst komt tot stand door mondelinge of schriftelijke aanmelding van de cliënt en de aanvaarding van de aanmelding door Life Coach aan zee.

Definities

De coach is degene cq de rechtspersoon die het consult verzorgt, de cliënt is de persoon die zich heeft aangemeld. Een consult is de individuele sessie met de coach.

Annuleren en verzetten van een consult De cliënt kan zich voor een consult 24 uur van tevoren kosteloos afmelden of de afspraak verzetten. Bij niet of te laat verschijnen, of niet tijdig annuleren van een afspraak is cliënt de volledige kosten van het consult verschuldigd.

Uitvoering van de opdracht

Life Coach aan zee streeft ernaar om geplande afspraken te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde afspraak echter onverhoopt geen doorgang kan vinden is Life Coach aan zee hiervoor jegens cliënt niet aansprakelijk. De met Life Coach aan zee gesloten overeenkomst leidt voor Life Coach aan zee tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.

Auteursrecht

Het auteursrecht is geldig op alle door de coach verstrekte teksten. Het is niet toegestaan om deze teksten te (doen) vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Aansprakelijkheid

Life Coach aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het al of niet opvolgen en/of interpreteren door de cliënt van aanbevelingen in de schriftelijke teksten door de coach verstrekt en/of van mondelinge aanwijzingen door de coach tijdens of na het consult en/of tijdens de telefoongesprekken, emails e.d. gedaan. Life Coach sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval tijdens of na het coachingstraject, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

Contra-indicaties

Life Coach aan zee leent zich niet voor psychiatrische problemen zoals schizofrenie, manisch depressiviteit, zware trauma’s en psychoses. Ook niet voor Anorexia, borderline, meervoudige persoonlijkheidsstoornissen enz. enz.

Het is te doen gebruikelijk dat Life Coach aan zee de desbetreffende huisarts op de hoogte stelt indien cliënt besluit om gebruik te maken van de hulpverlening.